Burs ve Yardım Yönetmeliği

DASEV DARENDELİLER KÜLTÜR SAĞLIK VE EĞİTİM  VAKFI,  ÖĞRENCİ, AKADEMİSYEN, BİLİM, SANAT, SPOR ADAMI İLE, MUCİTLERİ DESTEKLEME BURS VE YARDIM YÖNETMELİĞİ

MADDE-1: AMAÇ

Bu Yönetmelik: Yardımlaşma duygusunu ve Yardım etme hazzını,toplum kesimlerine yaymanın yanı sıra,gençlerin geleceğe hazırlanması,iyibir insan, iyi bir vatandaş olarak yetişmesine yardımcı olmakdır. Ülkemizde;Dershanelerde,kurs,Yüksek Eğitim Kurumlarında,Anadolu, Fen Liselerini,Meslek liselerinde, Sair eğitim kurumlarında eğitim ve öğrenim görenler,Yurt içi ve yurt dışı Yüksek lisans ,doktora kazananlar , bilimsel araştırma, edebi ve ilmi eser yayınlayacak olanlara ,mucitler,fikir ve sanat eserleri sahipleri, ve sporcular, başarılı ancak maddi imkanları kısıtlı öğrenci, bilim,sanat ,fikir adamlarının, mucitlerin,yaratıcıların,sporcuları öğrenim , bilimsel, edebi,sanatsal çalışma, patent ile sportif giderlerini karşılamakta güçlük çekenler ile hayatın herhangi bir evresinde, içine düştüğü olumsuz,istenmeyen durumdan kurtulmasına katkıda bulunmak amacıyla verilecek olan karşılıklı-karşılıksız öğrenci bursu ve yapılacak yardımlar ile ilgili usul ve esasları düzenler.

MADDE-2: BURS VE YARDIM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TEŞKİLİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Burs komisyonu:Mütevelli heyetin seçtiği beş üye ile bir yönetim kurulu üyesi ve Vakıf müdürü olmak üzere toplam yedi kişiden teşekkül eder. Bu komisyonuna yönetim kurulu üyesi başkanlık eder. Komisyon toplantıları Başkan ve en az dört üyenin katılımı ile gerçekleştirilir.. Komisyon kararları toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile kabul edilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Burs ve yardım yapılacak / verilecek şahıslar komisyonca yönetmelik hükümleri doğrultusunda belirlenip Yönetim Kuruluna sunulur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

MADDE-3: BURSTAN VE YARDIMLARDAN YARARLANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR

A-Kamu haklarından yasaklı olmamak,

B-Taksirli suçlar hariç, zimmet, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, terör, küçüklere cinsel taciz,tecavüz, ırza tasallut, gibi yüz kızartıcı suçlardan ağır hapis veya 6 (altı) aydan fazla hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

C-Türkiyede ikamet ediyor olmak,

E-Üniversite, Akademi ya da Yüksek Okulların 2, 4, 6 yıllık eğitim veren bölümlerini, Anadolu ve Fen Liselerini kazanmış, (derece alanlar önceliklidir) diğer okullara kaydını yaptırmış, okuyor olmak.

F-Ailelerinin ekonomik, yerleşim ve sosyal, durumları,öğrencinin başarı seviyesi. bu yönetmeliğin 4. maddesine göre yapılan değerlendirme sonucunda en az 65 puan veya üstü şartları taşımak.

G-Doğal afet, kaza,Şehit-gazi olma gibi çeşitli nedenlerle mağdur duruma düşen ve bu durumlarını belirleyen öğrenciler, burstan öncelikle yararlandırılır.

H-Başvurularda puanların eşit olması halinde kız çocuklarına öncelik tanınır.

MADDE-4:

Başvuruda bulunan öğrenciler, gelir, sosyal, hastalık-sakatlık ve okul başarısı , esas alınarak hesaplanacak 100 tavan puan üzerinden değerlendirilir. Buna göre gelir durumu esas alınarak hesaplanacak tavan puan 30, sosyal durumu esas alınarak hesaplanacak tavan puan da 30, Hastalık-sakatlık esas alınarak hesaplanacak tavan puan 10 ve öğrenci başarısı yönünden hesaplanacak tavan 30 puan olmak üzere, hastalık sakatlık hariç diğer ölçütlerin en az yarısını taşımaları şarttır.

MADDE-5:

Başvuruda bulunan her öğrencinin gelir durumuna esas olacak ölçütler

  • Net asgari ücretten az geliri olanlar 30puan
  • Net asgari ücret ile net asgari ücretin 1,5 katı arasında geliri olanlar 25 puan
  • Net asgari ücretin 1,5 katı ile 2 katı arasında geliri olanlar 20 puan
  • Net asgari ücretin 2 katı ile 2.5 katı arasında geliri olanlar 15puan
  • Net asgari ücretin 2,5 katı ile 3 katı arasında geliri olanlar 10 puan
  • Net asgari ücretin 3 katı ile 4 katı arasında geliri olanlar 05puan

Yukarıdaki kriterlere göre hesaplanacak puan öğrencinin gelir durumu esas alınacak puanını gösterir.

Yukarıdaki puanlama, anne ve babanın toplam gelirleri üzerinden yapılacaktır.

Evli olan öğrencilerin ise eşlerinin toplam gelirleri üzerinden yapılacaktır.

MADDE-6:

Öğrencinin sosyal durumu dikkate alınarak yapılacak değerlendirme aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a)Öğrenim gören kardeşlerden,

1) Yüksek öğrenim gören her kardeş için 10 puan (Açıköğretim Fakültesi hariç),

2) Lise ve dengi okullarda öğrenim gören her kardeş için 7 puan (açık liseler

hariç)

3)İlköğretim okullarında öğrenim gören her kardeş için 5 puan (açık

ilköğretimler hariç)

b) Anne ve babası ölmüş olanlar30 puan, Biri ölmüş ise 15 puan

c) Ailesinin oturduğu yer sınırları dışında öğrenimlerini sürdürenlere 10 puan,

d)Ailesi kirada oturuyor ise 10 puan,

e) Ailesi köy -kırsal kesimde oturanlar 10 puan.

f) Ailenin Sosyal güvencesi yok ise 10

g) Aile fertlerinden biri sürekli hasta, sakat veya iş göremez ise 10 puan

h)Aile ile Büyük anne, Büyük baba birlikte oturuyorsa 10 puan

ı) Kız öğrencilere 5 puan

i) filenMahkum çocuklarına 5 puan

Bir aileden en fazla bir öğrenciye burs verilebilir.

MADDE-7:

Değerlendirmede işlemi sonunda eşit puan alan öğrencilerden;

1.     Kız öğrencilere,

2.     Üniversiteye giriş puanı yüksek olanlara,

öncelik tanınır.

MADDE-8:

Aşağıda açıklanan özellikleri bulunan öğrencilere 5., 6. . maddelerde belirtilen kriterler dikkate alınmadan eğitim yardımı yapılabilir.

a) Ama, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayanlar,

b) Lise dengi öğrenimlerini Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

c) Şehit Ailesi çocukları

MADDE-9:

Gelir durumunun tespitinde aşağıdaki belgeler, anne ve baba için, evli olan öğrenciler de eşler için ayrı ayrı aranır;

1.     İşsizler için sosyal güvenlik kurumlarından ve vergi dairesinden ilişiksiz belgeleri ile muhtarlıklardan alacakları fakirlik ilmühaberi,

2.     Ücretli ve maaşlı çalışanlar için çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan sağlayacakları yetkili amirce onaylı ücret veya maaş bordrosu,

3.     Emekliler için ilgili sosyal güvenlik kurumundan sağlayacakları emekli maaşı bordrosu,

4.     Kendi hesabına çalışanlar için vergi dairesinden alınacak yıllık kazanç belgesi,

5.     Yukarıda sayılmayan ekonomik ve ticari faaliyet alanlarında çalışanlar için bağlı oldukları meslek odası yada birliklerden sağlayacakları yıllık kazanç belgeleri,

Gerçek dışı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi halinde burs verilmesi durdurulur ve o zamana kadar verilen burslar yasal faiziyle birlikte geri tahsil edilebileceği gibi gerçek dışı beyanda bulunanlar hakkında da yasal işlemde bulunulması için yetkili mercilere bilgi verilir.

MADDE 10-:

Puan hesaplamalarında;

1.     Babanın veya annenin, evli olan öğrencilerden eşinin ve kendisinin gelirini bildirmeyenlere gelir puanı verilmez.

2.     Ailenin sosyal durumu ile ilgili bilgileri sunmayanlara sosyal durumdan dolayı puan verilmez.

3.     Anne-babası ayrı yaşayanlardan çocukların velayeti kimin üzerinde ise onun geliri esas alınır; ancak velayeti üzerinde olan anne yada baba karşı taraftan nafaka geliri elde ediyorsa bu aile gelirine eklenir.

4.     Hesap edilen puanın kesirli olması halinde 0,5 ve yukarısı tamamlanacak 0,5′dan aşağı olanlar ise dikkate alınmayacaktır.

MADDE 11-:

Eğitim yardımının devamı öğrencinin bir üst sınıfa geçmiş olmasına bağlıdır. Ayrıca tüm derslerden, her dönem, ortalama %60 puan başarısını elde etmek şarttır. Bu koşulun gerçekleşmemesi halinde yardım kesilir.

Eğitim yardımı kesilenler yardım kesilme sebebi ortadan kalktığında tekrar başvurabilirler. Yıl içinde ortalama nedeniyle bursu kesilenler, takip deden dönemde ortalamayı tutturmaları halinde burs almaya devam ederler

MADDE 12-:

Burs almak için yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler de istenir.

1.     Nüfus cüzdanının muhtarlıkça onaylanmış sureti veya fotokopisi,

2.     Yüksek öğrenime yeni başlayanlar için ÖSS puanı ve yerleştiği öğrenim kurumunu gösteren belgenin fotokopisi,

3.     Öğrenime devam edenler için okuldan alacakları öğrenci belgesi,

4.     Adli sicil kaydı,

5.     Ailesinin ikametgah kaydı,

6.     Aile Vukuatlı nüfus kaydı

7.     Gelir belgesi.

ı) Başka bir kurumdan burs almadığına dair burs beyan ve taahhüt belgesi.

MADDE 13-:

Burs uygulamaları hakkındaki bilgiler Basın Yayın ve ilan tahtası gibi uygun vasıtalarla duyurulur.

MADDE14-: BURS TUTARI

Öğrencilere verilecek burs miktarı; bütçe olanakları dahilinde her yıl ,vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu,Öğrenim Dönemi Başında burs miktarında artırma ve eksilme yapabilir.

MADDE 15-: YARALANACAK ÖĞRENCİ SAYISI

Karşılıksız burstan yararlanacak öğrenci sayısı ve burs tutarı, her eğitim ve öğretim yılı başında Vakıf yönetim kurulu tarafından tespit ve ilan edilir

MADDE 16-: BURSUN KESİLME KOŞULLARI

. Karşılıksız burs talep eden öğrencilerin öğrenci olduklarını belgeleyememeleri.

.  Burs alan öğrencilerin her yıl o eğitim dönemi içinde başarısız olup bir üst sınıfa geçememiş olması.

.  Sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu o yıl için kesilir.

.  Burs almayı hak eden, ancak herhangi bir mazeretten dolayı öğrenimine bir yıl ara veren öğrencilerin bursu da o yıl

için kesilir. Ancak hakları saklı kalır. Öğrenimlerine devam etmeleri halinde burs verilmesine tekrar başlanılır.

.  Burs verme süresi Anadolu ve Fen Liseleri ile Üniversitelerin eğitim yılı süresi ile sınırlıdır.

MADDE 17-: BURS VERME SÜRESİ

Burs yıl içerisinde 9 ay ödenecek olup, ikinci bir Üniversite okuyan öğrencilere burs verilemez. Burs verme süresi bütçe imkanlarına göre Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

MADDE 18-: BİR DEFALIK YARDIM

Hayatının her hangi bir döneminde, kabul edilebilir bir nedenle, yardıma muhtaç olan veya ürettiği eseri, elde ettiği başarıyı topluma kazandırmak için destek gereksinimi olan, şahıslara, sahipsiz hayvanlara, bitkilere kültür ve tabiat varlıklarına, içine düştükleri olumsuz durumdan kurtulmaları için, ihtiyaç sahibinin talebi, bilgi sahibinin önerisi veya Vakıf Yönetim Kurulunun resen tespiti neticesinde, yardım yapılır.

MADDE 19 : İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Yardım veya destek ihtiyacının yerinde liğini,gerçekliğini tespit için, Yönetim Kurulu, en az biri kendi içinden olmak üzere,vakıf kurucularından , dışarıdan veya karma , 5 kişilik geçici, komisyon oluşturur. Komisyona yönetim kurulu üyesi başkanlık eder. Talebin geçekliğini İhtiyacın şiddetine göre, mümkün olan en kısa ve en uygun sürede yönetim kuruluna rapor verir. Rapora ve diğer bilgilere göre Yönetim Kurulu Talep için karar verir.

MADDE 20 : DESTEK TALEPLERİ

Yazarlar Mucitler, sanatçılar, tasarımcılar, sporcular, bilim adamları ve benzer, eser ve yetenek sahipleri, ürün ve çalışmalarını topluma sunmak için istedikleri destekleri sonuçlandırmak üzere ,Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında , üç üyesi talep konusu ile ilgili ,eğitimini almış veya uzmanı olmak üzere 5 kişilik komisyon konuyu inceler , bir rapor halinde Yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulu karara bağlar.

MADDE 21: YARDIMLARDA KARŞILIK

Vakıf; Tüm yardım ,burs ve destekleri karşılıksız olarak yapar. Ancak,burs, yardım ve destek talep edenin isteği veya desteklenen eserin meydana çıkması ile önemli bir ekonomik değerde yaratılıyorsa geri ödeme taleplerini ve eserden elde edilecek karın bir kısmını kabul eder. Geri ödemelerde , ne nam altında olursa olsun fark talep edemez.

MADDE 22 YÜKSEK LİSANS VE YURT DIŞI BURSLARI

Yurt içinde ve yurt dışında yüksek lisans ve uzmanlık eğitimi görenler, yönetim kurulu üyesinin başkanlığında oluşacak beş bir komisyon tarafından belirlenecek rapora göre yönetim kurulu kararıyla burs verilebilir.Bu burslarda bu yönetmeliğin 11. ve 16. maddelerindeki koşullara göre takip edilir.

MADDE 23:YÜRÜRLÜK

Öğrenci Burs Yönetmeliğinde değişiklik yapılması, Vakıf Yönetim Kurulunun teklifi ve Vakıf Mütevelli Heyetinin onayı ile yürürlüğe girer.

MADDE 24: YÜRÜTME

Bu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

line
footer